A La Molotova

by Molotova

supported by
/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      €10 EUR  or more

     

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

credits

released May 16, 2014

tags

license

all rights reserved

about

Molotova Flanders, Belgium

Doe ki ntwa a la Molotova!

Deze Westvlaamse femc presenteert met trots haar eerste EP, "A la Molotova".

contact / help

Contact Molotova

Streaming and
Download help

Track Name: A La Molotova - Molotova
'k Ben behendig tot 't ende lik van shit, z'is crap bestendig
Rap zit in min erte, in min niern, 't zit inwendig
D'reedn da'k mie maquillere is to make up my mind
'k Beweeg ni geforceerd, tis wake 'n bake en rhymes
Ol is de moate vul, toch ister platse ip dn beat
En ik zie da je verskiet want ge verwacht et niet
Ow ge dachte niet da een chick azwo kost spittn
West Vlams e de shit en de scene komt ier bigger
Liquor, 'n shotje kortn ip iederjin
Die MC't, beats bakt of geweun de scene bemint
Vier derin, want we vlamn ier de pann van et dak what
The roof is on fire en ik bloaze twji onderd watt what
Ja ma, ik kan da, boomboxen in min kot
De knop ip brik et of en 't doe zot in min kop
't B-B-Bokt non stop lik da min erte klopt
Ayo fokket ol op lik ki ntwa ergs gedropt

Ey doe ki ntwa a la Molotova
Ey doe ki ntwa in plekke van je bla bla
En doe ne ki ni lik ol die emcees
Ik ben die femcee, yo doe mee me mie
Ey doe ki ntwa a la Molotova
Ey doe ki ntwa in plekke van je bla bla
En doe ne ki ni lik ol die emcees
Ik ben die femcee, yo doe mee me mie

'k Od 't cool, as cold as ice goa gjil over mie
Oldskool mo wok nieuw, en ol min lines zin zo de sjieet
Say Woeee, kwille were noa dn tid van de skivn
Woadaj mochte overdrivn in u skrivn, in u spittn
Nu ist shit uh, mo toch doe'k ier min ding
'k Bringe lekker vette vibez, wa'k ne vint ton wa'k de king
Mo 'k ben 'n chick dus 'k ben de queen van de West Vlamse scene
Ol d'andere verliezn, checkmate, ik ben dedie
Die u intimideert, est ni me looks, te me tekstn
Ja, 'k ben were were, 'k benne were voe te kletsn
't Westn ei mie nuoddig lik de Belgn under bier
En ziej nie van ollier fuck ton verstoaj mie nie
Ik, ik shocke non stop, dope lik ne coffeeshop
Ayo fokket ol op lik ki ntwa ergs gedropt

Ey doe ki ntwa a la Molotova
Ey doe ki ntwa in plekke van je bla bla
En doe ne ki ni lik ol die emcees
Ik ben die femcee, yo doe mee me mie
Ey doe ki ntwa a la Molotova
Ey doe ki ntwa in plekke van je bla bla
En doe ne ki ni lik ol die emcees
Ik ben die femcee, yo doe mee me mie

Doe ki ntwa a la moi in plekke van je bla bla
Molotova doet lik Missy, izzy ah zza zza
Bitches be like rah rah, want ik flip ol dak spit
A la Verlant ip zin Vlams, bwoi ik mixe die shit
Tussn kicks en hits, ik ei gern ne vette snare
Ik ben an classic shit lik I'mma take u there
En ik oddet olsan fair, 'k rap die shit me flair
Ayo kben vul van min eigen, noemet minnen air
Ja ik hit et eir, 'k eirdoe't ol mo véle vetter
En 'k bluvvet kik goe doen, de femcees zin me te letter
Molotova bringet lekker ip ne beat van Blox
Zidr zin lik Dr Pepper, ik ben Ella on the rocks
Ard lik kickbox, soms durvek punchn me min lines
En wilter ier jin beef, ton goa'ke lunchn me zin rhymes
Mo toch lik liever nie, ik ben ne lover, 'k wille peace
Doe ki ntwa a la moi, uoit oal ik covers, goadet zien !
Track Name: Liefde Is - Molotova ft. Lindy
Liefde is simpelweg oe daj gie kiekt noa mie
Liefde is 't lied van je ziel die enkel beat voe mie
Liefde is de manier woarip daj feelt voe mie
Liefde is lik daj smuort en ik die deal voe gie
Liefde is ik die high ben van gie die noa mie kikt
Liefde is ik in de sky en komme stoned van die shit
Liefde is ik die space, g'eit mie verleid me je lines
Liefde is juste ofda we basen, 't zit cocaine in min mind
Liefde is jen twji andn vastehangn an min konte
Liefde is tuoppe pasn en widr pasn grondig
Liefde is volmondig ja zegn teegn jon zonden
Liefde is verkondign ik kun ier ni mji zonder
Liefde is verbondn zin in mekoars gedachtn
Liefde is gie die ongenoadig noa mie lacht en
Liefde is de passie woarip daj mie doe wachtn
Liefde is van gie en ik en 'k goa j'ermee versmachtn

Liefde is
Geweun voeln min plekke es bie joe
Geweun goe zorgn voe mekoar
Liefde is
Olsan bluvvet widr
Vlinders in minnen buk ier en doar

Liefde is dajje ziet wuk da kik zie oaje kikt noa mie
Liefde is iets diepe in mie en nu release 'k et ier
Liefde is gie die geniet van ik ip ieder gebied
Liefde is vrie van bedriegn, ier, m'n liefdeslied
Liefde is in de symfonie daj composeert voe mie
Liefde is gie die mie doe zweevn tweis deur den beat
Liefde is oa kik skrif goat otomatisch over gie
Liefde is ol jon skivn die bluvn droain bie mie
Liefde is lik ne ki 'n ploate moakn vo mekoar
Liefde is Cupido die skiet en ik, ik ben goe geroakt
Liefde is dajje voel wuk dakke doe, tis ol voe joe
Liefde is da tekstn zegn wukdaj eignlik wel bedoel
Liefde is CO2, tzit in min longn lik rap
Liefde is gie ip nummer jin en 'k goa kik wel in de back
Liefde is minn track straight voe joe me gjil min soul
Liefde is wederzijds, you're my last and you're my all

Liefde is
Geweun voeln min plekke es bie joe
Geweun goe zorgn voe mekoar
Liefde is
Olsan bluvvet widr
Vlinders in minnen buk ier en doar

Liefde is ontwoaken neffest gie iedere nuchtend
Liefde is dronke geroakn ol zie je liever nuchter
Liefde is ntwie voe jen erte teegn te luchten
Liefde is bie mie, oa kik u zie levek ludruchtig
Liefde is wiln roepn wuk dajje voelt oewh
Liefde is ik die gjil goe wit wuk daj bedoelt boo
Liefde is zwoel en ol min liefde is straight voe joe uh
Liefde is cool en toch ben 'k nu ni mji koelbloedig
Liefde is warm oa 'ke skud en oa'ke sudder in jen oarms
Liefde is oa kik u zie dakkik mie ni kunne bedoarn
Liefde is 'n twa, 'n twoarstn, dak lik ni kun vertoaln
Liefde is ne kick en bust mjir of 'n vulle zoale
Liefde is de snare van min soul in de beats daj bakt
Liefde is de riddim van m'n flow in d'muziek daj makt
Liefde is 'n drum van min erte in joen loops
Liefde is Redrum z'n shit in min booth voe joe

Liefde is
Geweun voeln min plekke es bie joe
Geweun goe zorgn voe mekoar
Liefde is
Olsan bluvvet widr
Vlinders in minnen buk ier en doar
Track Name: Verre Weg - Molotova ft. Tox
Ik wille noa Aruba, noa Cuba of noa Chili yo
Zend mie noa Kongo, en 'k goat kickn in 't Swahili ja
Bring mie noa Fiji, lekker langut in bikini
'k Zet de Wai in Waikiki en de stan in Tajiki
Tzatziki in Moldova en de wodka estr over
Pure spiritus en ge peiz lik Molo tovert
Ey, ik wil noa de Bahama's zonder drama ma
'k Lat et brandn tot in Panama me m'n ganja ma
Mo wa verander da, ier est nie vet, fuck da
Ik willet anders ma, ti veel te erg lik aaah
Ki gin pakn in min zakn, ik moe werkn ma
Mo 'n drang voe in te pakn kom nog sterker ma
Lat mie mo fakn in Rabat, ipt gemak a la Arab
Shit taffn ip et dak, Tanger fuck et up
Mo jist moe'ke nog ne kji gan informeern in 'n bank
En zeggn ze g'eit nog geld, ton est zeker gank !

Ik wille verre weg van ier, ik wille weg ik noa de zunne ma
Verre weg van ier en 'k goa der ol an doen da'k kunne ma
Verre verre weg in 'n ver ver land,
Onder ne palmbuom ip 't strand me ne pit in m'n and

'k Wille noa de warmte, wa gan dampn in de hitte
Van et strand bennek fan, lik van fuck woa da'k nu zitte
'k Wille stikn in 'n achternoene en ofkoeln in 'n oavend
Ja ge wit wukdak bedoele, 'k goat an Tony vroagn
Ik, 'k pakke min bazatse lik van fuck ze, ti lastig yo
Ister ier nog platse of bennek were bie de latste
'k Wil antinn noa d'Antilln, of et killn in Marbeilla
Me Toxn willek chilln en 'k eit an niemand nie gezei ma
Wa peisje ? 'k Wil de sirtaki sirtoxn ip jen beats
Ip 't gemak ier me Tox, we doen 't eki ip zin Grieks
'k Ben ne freak voe je steez, dus kom mo mee me mie
En ti gelik woa da je goat, ik goa wok mee me gie
'k Pak de probleemn derbie, lik van zimme verre weg
Ol eimme pech onderweg, ik wil anzetn nu direct
't Goa mie ni an woa damme goan, ol wildje gie noa d'Ardenn
Ayo, zegget an je moatn, wgoan wel koartjes zendn

Ik wille verre weg van ier, ik wille weg ik noa de zunne ma
Verre weg van ier en 'k goa der ol an doen da'k kunne ma
Verre verre weg in 'n ver ver land,
Onder ne palmbuom ip 't strand me ne pit in m'n and

En oa'ke gjil veel geld ton zettek an noa de States
'k Peize noa de Times Square, of misskien wel noa LA
Misskien reisde'k noa Japan, ol undr shit doa kun 'k wel an
In de ban van Iran, Teheran zit in min plann
Ik wil noar Afrika lik ip safari in Uganda
'k Wille fufu boefn ip de vloer in de veranda
Baja ma, gif mie Ghana en gebakn banann ma
Zet mie in Jamaica, 'k taffe zakn deran ma
Oe kan da ? 'n White chick zo dope lik Montana
Ik in de sahara en 'k kom uw fata morgana ja
Copacabana, 'k wil noa Rio of Manilla
En vinnek et doa vet, ton zettek doa wel minne villa
Tequilla in Havana, nen bandana voe de warmte
Still on marihuana, slick lik beuter mo vetarm what
Smeltn in et zand ip 't Piha strand in Sri Lanka
Reizn es de shit, mo ton moe'k were noa den bank ma !

Ik wille verre weg van ier, ik wille weg ik noa de zunne ma
Verre weg van ier en 'k goa der ol an doen da'k kunne ma
Verre verre weg in 'n ver ver land,
Onder ne palmbuom ip 't strand me ne pit in m'n and
Track Name: Voe Ik es Rap - Molotova ft. Jeps & Bullet
Voe ik e rap, min utlatklep, in een lekker vet, perfect, West Vlams dialect,
Ik rappe jirlik, direct, spontoan en iprecht
Voe de leute en toch serieus, want ik mjinnet echt wel echt
Min rap, min gevecht, min kritiek, min protest
Ritme en poëzie, uh, puur ut manifest
Omdat de dichter lik in ik lik wa dichter bie gie kan komn
Of zoeke best min mond odn, 'k ben een rappende tidbom, ik stoa ip ontplofn
Zonder rap zoe'k zot komn, zonder rap zoe'k zot komn
Ki zot veel proat ! Ik stoa ip ontplofn
't Minste mak mie kwoad, ik rappe tegendroads
Omdat et tegensloat, huh, proat omdat nie goat en da in regelmoat
Met een oldskool gevoel mo toch nog hedendoags
Rap, min vak, 'k rappe zonder contract
Moet de media beslissn, ofdakket ei gemakt ?
We lign goed in de markt, ol droain ze mie om't kart
Te 't lot da goa beslisn oever da'k ei gerakt

Voe ik es rap woo woo, nique la police
Voe ik es rap smoke weed everyday
Voe ik es rap hits from the bong
Voe ik es rap dolla dolla bill y'all
Voe ik es rap I love it when you call me big poppa
Voe ik es rap yeaaaah boyyy
Voe ik es rap I am dangerous
Voe ik es rap woof maddafakka, woof maddafakka

Voe ik e rap lekker vet, ol min tekstn zin iprecht
Voe ik e rap vé te echt, ik zegge olles lik dat es
Rap e de Fugees, Nas brocht et me Oochie
Oochie wally wally, he really smacked my coochie
Lik oewh gie, ik move ier ip vé te coole sounds
In de mood voe 't te doen, en it's going down
Yo rap e Chief Rocka lik boom shakka lakka yo
Rap e Pac en BIG en every maddafakka knows
Voe ik e rap van way back, ni oljinne boombap
Rap zit in min erte en ik zegge true that
Ki soul, en 'k ben superbad, voe ik e rap blues
Voe ik e rap jazz en soul, ge wit oe dammet doen
Rap e duod lik Renee, pass the Alizee
Rap e weg lik MJ en ki de blues baby
Nie in de mood, mo ey, yo we bringn rap back
In oes eign dialect want da flow perfect

Voe ik es rap woo woo, nique la police
Voe ik es rap smoke weed everyday
Voe ik es rap hits from the bong
Voe ik es rap dolla dolla bill y'all
Voe ik es rap I love it when you call me big poppa
Voe ik es rap yeaaaah boyyy
Voe ik es rap I am dangerous
Voe ik es rap woof maddafakka, woof maddafakka

Voe ik es rap een plek woada kik min frustroaties in kwit ken
Tes een onderdjil van wie da kik ben, en nink
'k Goa nwois gin spit ein, van ol 't gjin da'k gespit ein,
Shit NIIIIINK,
Me m'n mulle of ip de meur ti mie gelik vint,
Aj mo tid vind, soms kuj zwoar ipgoan in de dingn daj zo sjik vind
Ik zin ndeen dat de scene ier wa vetter makt
Ja nen mc da letterlik achter letters snakt
Lyrics lekker strak,
lik hormoon derin gespootn en dermee weg gerakt
Extra peirdekracht, jongne tettert lik een tettergat
En fock shit ipkropn, want te rap da mie sterker makt
En ziej ne vette gast,
Ton goaje skudn me je kop totda je nekke krakt
Gif moe sjette moat, voe dien Jeps, respect mo werom
Omdat ie echt vet lik ne fatcap in je bek zet

Voe ik es rap woo woo, nique la police
Voe ik es rap smoke weed everyday
Voe ik es rap hits from the bong
Voe ik es rap dolla dolla bill y'all
Voe ik es rap I love it when you call me big poppa
Voe ik es rap yeaaaah boyyy
Voe ik es rap I am dangerous
Voe ik es rap woof maddafakka, woof maddafakka

Voe ik es rap
Voe ik es rap mjir dan muziek
Voe ik es rap
Kben der wok mee ipgegroeid
Voe ik es rap
Tzin ni oljinne de dingn daj bringt
Voe ik es rap
Mo wok de dingn dajje doagliks doet
Voe ik es rap

Rap, min leevn, min doageliks ritueel, ak nu stresse, tennkomme
Of geweun ak mie vervele, ey soms rap ik emotioneel
Mo soms zet et leevn lik een mes teegn u kele
Stop me speeln, banin, ier gin tonjil
Rap od mie sterk, jongne 'k rap min djil
Ak ntwoarsn min zinn ip zette, ton givvek mie gjil
Ton willek mjir kun zegn,
wa da hiphop vo mie betjikkent
De kunst van me woordn te speeln
Aj nu danst, droait, rapt of me sputbusn ip de meurn, checket
Je eigen stijl daj creeërt deur veel te repeteren, goed ontwikkeld
Damn, lik daktekik voele kitteln, m'n passie prikkelt
Min proat olsan ter beskikking en ge wit et
Ol de klikkers ipgeflikkerd, ey vergit et,
Ier gin minnelikke skikking
Check it flikker, daddes rap voe ikke
Track Name: Ljir Ze 'T Nog Eki - Molotova ft. Fheeta
't Komt ut de Westoek, ja we werkn deran
We goan de waste utangn, en de scene vervangn
Verstoaj me ? Ey vo de rappers tes ier Molotova
'k Zweir et je krigt up je tandn, ton goaj eur vibes ipvangn
Ey ljir ze't nog eki !

Min oldskool moves zin te smooth voe joe
Minne flow so cool en da voeldje goe
Check oe dammet doen, we zin kampioen
'k Doet anders ofdan d'andere 't doen
Goa an de kant, West Vlams komt eran
In de ban van min vlamn, mak daj nie verbrand
Ti fiya, Fheeta en ik on the mic ja
Aayt bra, ziej da, light up ya lightaz
Tes 't vetste dialect en te deurspekt
Me echt intellect, we zin perfect gebekt
De fans utgestrekt van d'Ardenn tot de Leie
Min erte utgerekt voe de mensn die peizn
Da z'undr kunn vindn in min dul spacen
Eignlik peizek bring the purple haze in
Omringd me talent ge zi decadent
'k Ben geweun die chick daj ol rekan kent

Ey vo de man dan oltn bluvn stille stoan, nin je werk es nog nie gedoan !
En vo de vrouwn, Molotova et oljinne gedoan, af en toe ki weresloan !
Oeeewh, wil je beef me mie ?
Fheeta fuck die shit !
Ji gelik, positief bluvn in de muziek !
En bluvn w'onbekend, we bluvn onbekend,
Lekker rockn up die Crashcrew beat, we zin verwend !

'k Ben van Gent, met 'n West Vlams Iprs accent
We zin woa dat de wind us zend, 'n et us ook ni gebrocht
Neemt initiatief, mo goa mee in de bocht, tis educatief !
En oat da nog ni mocht, ton wos olles verkocht
Wos'k ol lange weg en oa'k ol lange gezocht
Wie the fuck ziej gie ?
Zin oltn weer de woordn dak gebrukn vo oak eki mezelvn in de spiegel were zie
Oaj rapt moej rekan roepn, ik roepn ni
Kzi ni rasta, mo respect leeft in mie
En kun't nie wegsteekn want ken azo ljirn zingn
Flows, fjistjes, rum en gin !
Molotova goa bluvn rechte stoan
En Fheeta ei wok nuois gedoan
En ti moa daj 't wit, ik goa altn deuregoan
En oat erip zit, zeker ni in rechte boan

't Komt ut de Westoek, ja we werkn deran
We goan de waste utangn, en de scene vervangn
Verstoaj me ? Ey vo de rappers tes ier Molotova
'k Zweir et je krigt up je tandn, ton goaj eur vibes ipvangn
Ey ljir ze't nog eki !

Ik en Fheeta, we blown deur je speakaz
W'ein weed zat en we zin geweun ziek ja
Oes toale te zoalig, voe te vertoaln
W'oaln vulle zoaln en ze moen verdwoaln
Met erte en ziel in de beats daw berien
En voelek mie weak, makkek muziek
Ik liege nie, nen artiest met iets nieuws
En ki ginne kliek, kben sjiek genoeg zonder gie

't Komt ut de Westoek, ja we werkn deran
We goan de waste utangn, en de scene vervangn
Verstoaj me ? Ey vo de rappers tes ier Molotova
'k Zweir et je krigt up je tandn, ton goaj eur vibes ipvangn
Ey ljir ze't nog eki !
Track Name: Hussel - Molotova ft. Lindy & Tox
Ik moe husseln voe min cash, ik moe husseln voe min stash
Lik puff puff pass, oamme husseln goadet fast
Vroeger ginge kik gan werkn mo toch wa'k olsan broke
Ip 't ende nwois gin geld mji, mo ka wel nog wa dope
Ki skuldn bie Gaselwest lik fuck Electrabel
Me of zonder elektrik, kom mie mo testn aj da wil
Nu moe'ke noa de rechtbank en 'k vecht pertank nie mji
De rechter es echt gank en 'k leg 't em ut mo ti verkjird
Ik ei zakn veel te regelen en gin frang ip min koarte
Ti ne 0900, dus goa'ke meugn spoarn
'n Usboas stoa kwoad want ik stoa achter vandemoand
Z'ein mie were nie betoald mo 'k peisde fak da, tgoa wel goan
Jammer genoeg ging et nie, nen angetjikndn brief
Ki nu ol genoeg verlies, ge meug beskikn asteblief
Woaran eike da verdiend ? Ti van ollier tot in Brussel
Ol damme doen, daddis husseln husseln husseln

Wuk moe kik nu doen ? Kstoa kik ier
Zonder cash en veel papier
Van betoal dad'ier
Woar stoppet ? Wonjir est gedoan ?
Wuk doe'k deran ?
Husseln husseln husseln husseln husseln

'k Krigge zelfs gin dop want ze zegn g'eit gin recht
Ayo ze fuckn mie zwo up, en ti ollemol nie terecht
Ayo wuk moe kik nu doen, yo 'k stoa kik ier
Zonder geld, zonder poen mo me veel papier
Van betoal dad'ier, en ik peize woa stoppet ?
Wonjir est gedoan ? Gif mie eurn en ik klop ze
HVW en 't ACV kunn ni mji mee me mie
Ki ginne pree mo ki min geld oltid oke verdiend
VDAB vol mie lastig van madam, wonjir passet
Geachte maddafakkaz, ki gin tid vo paperassn
Krap bie kas, lik ki ni massas in min kassa
Geld e nie belangrik, ik ben kalmer of ne rasta
En niemand verwacht da want ki gern wa show
Skuonne kljirn, vetn bak, ik goa wok mee me de flow
Mo van Wevelgem tot Gilwe, ki et nuoit verljird
Nu ei'k olles wadak wille, madam husselt me menjir, uh

Wuk moe kik nu doen ? Kstoa kik ier
Zonder cash en veel papier
Van betoal dad'ier
Woar stoppet ? Wonjir est gedoan ?
Wuk doe'k deran ?
Husseln husseln husseln husseln husseln

Ik hussele shit, 'k durvet ljillik toegeevn
Ik hussel ondertussn ol 'n elft van min leevn
In ne buot vul sloavn, me ne kop vul vier
An 't voarn deur gevoarn up ne zji van papier
Wuk de fuck e dad'ier ? Ik hussel omdak moete
Ik hussel up verskillende maniern,
'k werke vier fulltime jobs, tusn 'n achtn en te viern
'k Spendeer ol min fucked up doagn ik an nie genoeg verdien
'k Wil veel te veel geld, en te zelfst ni voe mie
Deurwoarders, Eandis, boetes, belastingn, de woatermoatskappie
't Geld dakkik morgn moe verdien,
tes ol lange vuorzien
Da geld, daddes ni van mie, ey doe mie een plezier
Lat et mie nie zien, gif mie gin illusie, gif et direct an dedie
Doarbie, der joarn van jankn, ge goat ni zien ier bie mie
Kgoa wel husseln

Wuk moe kik nu doen ? Kstoa kik ier
Zonder cash en veel papier
Van betoal dad'ier
Woar stoppet ? Wonjir est gedoan ?
Wuk doe'k deran ?
Husseln husseln husseln husseln husseln
Track Name: Ze Kun Ier Ol Nie Mee - Molotova ft. ToxnAldi
Pak mo je velo, cruise mo, jen tring is ol weg
Den buot is gan voarn moa je stoa ni up dek
Tis 'n kwestie van joarn totdaj 't zelve beseft
Dat die hiphop shit ni echt voe jon is weggelegd
Mo doedu best, 't klink lik ni ofdajt echt et
Dus doedu best, Molotova molt zeker u nest
Dus doedu best, ge bedoelet verzeker wel echt
Mo doedu best, ge moedet doen voe jezelvn en voe de west
Doedu best lik mc's die ol joarn bluvn meegoan
Up exodus noa West Vlamsche hiphop en meespoarn
Voe credits die de scene ier loater goan doen mjirwoardn
Ol da pioniern is 'n bitje lik pensioenspoarn
Damme goed woarn, goan ze loater zien in min bloedwoarn
Min DNA deurdrenkt me hiphop en vloeiboarn
Graffiti in min longn en nbitje van die snoeiwoarn
De testn zgoan 't bewizn, ze goan skrivn damme goed woarn

En 't zin der vele die 't probeern, mo 't zin der weinig die 't kunn
't Zin der vele die 't forceern, en niemand anders niet gunn
De mjiste kunn ni mee, ol vuorn da ze begunn
Ze kunn ier ol ni mee me widr dinge !

Jist waster Adam en Eva en ton kwam rap
Ton kwoamn ToxnAldi en ik peide boombap BAM
Recht in je mulle, Molotova goat eki zegn
Oarfin utlegn oe da we oeze flow bluvn legn
Widr zin de beste, fuck de reste kom oes testn
Tes ik en min stash en we mepn ze butn westn
'k Stoare mie oaf blind ip min nootn, Ray Charles
J&B in minnen boog, yup yup I'm a boss
En 'k proeve jist min lyrics vuorn da'k ze spitte
't Smak noa liquor en hits, doamee da'k dermee smitte
Rap e minnen drug, ik ben extreem versloafd
Iedern nuchtend injecteer ik ne cd in 't apparoat
Kzegge woarip dat stoat, we zin boazn, geef oes ploatn
Widr zin lekker vet en de reste es vé te moager
Loat moar ol min raps digesteern in je moage
Te lik ofdat e, we heersn 'n dag van vandoage

En 't zin der vele die 't probeern, mo 't zin der weinig die 't kunn
't Zin der vele die 't forceern, en niemand anders niet gunn
De mjiste kunn ni mee, ol vuorn da ze begunn
Ze kunn ier ol ni mee me widr dinge !

Te rudebwoi voe België, te gruot vo 't West Vlams
Trekket u ni an, widr trekn oezen plan
Die cholders van Ipr, 't zin 'n tandje de mann
Gif ze ne pit en drank en te fucking gank
Te nie oe swag daj marcheert, te nie oe gangster daj mankt
Te wukdaj presteert en woarnoar daj verlangd
Tes oedaj u amuseert tussn ritmes en klank,
de shit meepakt lik noa ne uogre rang
Bedankt voe de stank vo dank, mo check it man
West Vloandern i te warm, en tes ier dat brand
Oaj't echt ni ankan, jongne jankt er nie van
Gif mie 'n vrindlik and, en goa ton zjirre an de kant
Want van gelik wukne kant ziej vocaal angerand
Anbeland in toestand lik kunt echt ni mjir an
Ambetant angestrand in ne stoat van extoase en verlangn
Gif et nu, 'k wil et ard, 'k wil et lang

En 't zin der vele die 't probeern, mo 't zin der weinig die 't kunn
't Zin der vele die 't forceern, en niemand anders niet gunn
De mjiste kunn ni mee, ol vuorn da ze begunn
Ze kunn ier ol ni mee me widr dinge !
Track Name: Funkie Fresh - Molotova ft. Lindy, Leila & Tox
Ik komme funky in min jintje, ti 'n kljintje voe mie
Vo de gruotn of t'angn, en ik mjin et gie !
Gif mie ne funky beat, ik wille junkie shjieet
Ja versloafd an muziek en ki min guns bie mie
Uh ti fun bie mie, 'k ben gewoapend me min stemme
Molotova in je kot en ti gevoarlik oa'k doa benne
Soms rappek van die brag shit, ki azwo min tactics
Concrete lik de streets en classic lik Jurassic
A bad bitch, komme olsan to the point
'k Smuorre gjille zakn dope, so I blow up this joint
Like wooow, and y'all know how it goes
'k Mixe Engels me Kortriks, geweun omdat da flowt
Ik ei soul, noem mie de vrouwelikke James
Ey de female Marvin Gaye, flows sicker than the Thames
Ki game, veel mjir of 50 Cent
En wedn da ze mie kenn omdak zo funkie ben ?

Molotova bringt die hits
Funk in je mulle, tis lik dat is
Funkie funkie funkie fressssh
Fucking funkieee, ficky funkie fresh !
Funk in je mulle, tis lik dat is
Funkie funkie funkie fressssh
Fucking funkieee, ficky funkie fresh !

Ik ben funkie, ik ben fresh lik je Mentos breath
Come to mammie, daddes ik, want ik, ik ben verdikt
Wien es de vetste, ik ? En ge wit oe dat zit
'k Bringe hit achter hit, in min uofd stoa kik ip jin
In min uofd bennek binn en ge zit er ol an
Min ego moe verkljin mo dad'eik ol olsan
En ei'k een plan ton est gank, lik van check wuk da kik kan
Kuj 't wel an ? 'k Bringe Molotova an de man want
Ki fans ja, ollik 'n stik of vuvve
Ol de reste zit thus, ik wit nie woa dazze bluvn
'k Wil mjir wuvn in de scene en mjir support voe mie
'k Wil 't doen stuvn ip den beat mo 'k oddet kort voe gie
Ayo ort noa mie, oalter wa kortn bie
Ayo, zegget an je howmies, ik ei geord no ntwie
En twa ne vette femcee, wel zonder band
En wedn dazze mie kenn omdak zo funkie ben ?

Molotova bringt die hits
Funk in je mulle, tis lik dat is
Funkie funkie funkie fressssh
Fucking funkieee, ficky funkie fresh !
Funk in je mulle, tis lik dat is
Funkie funkie funkie fressssh
Fucking funkieee, ficky funkie fresh !

Ge goat zien, ge goat voeln, tes lik how ier howmie
We deurbuorn u uorn lik me funk en soul gie
Mobajongne Tony, ie oddet friggedy fonky
Lik killin' you slowly van tussn de vrouwn ier
Kwille nie kakn, dus stop mo me posen ier
We moln ier zwoar upt gemakn lik iederne clown ier
Z'ein wel de klakke, mo z'ein lik 't vertrouwn nie
Ik vatte undr flow ni
Ik ei de funk lik aaaah, wuk ester mis me min bjin
Ge voelt de soul lik oewwwh, ti ni mis banint
'k Droppe hits lik jaaaa, Tox ollier nog jin
OI die shit dakkik doe kom van diepe vanbinn
Kzi nen junk voe de funk, kzi ne sukkel voe de soul bro
Homegrown flowshows, Tox eit de knowhow
How bro doe ne ki nie flauw, gif eki wa show
Gif mie ne ki ne heeeey, gif mie ki ne ooooowhh